Teda

BOSNI

KLIKNITE ZA PREUZIMANJE (PDF)

Šta je TEDA?
“Podrška za objavljivanje književnih djela turske kulture, umjetnosti i književnosti na drugim jezicima osim turskog” ili skraćeno “TEDA” pod pokroviteljstvom Ministarstva  kulture i turizma Republike Turske; je program podrške prijevoda na strane jezike i objavljivanja stranım izdavačima, koji žele objaviti turska kulturna, umjetna i književna djela. 

TEDA Projekat koji je pokrenut 2005. godine, pruža mogućnost da čitaoci na svom jeziku čitaju o tuskoj kulturi i knjževnom stvaralaštvu. Na ovaj način, podržano je prezentiranje djela turskih pisaca na međunarodnom tržištu knjiga. 

Sa TEDA projektom koji je pokrenut od strane Ministarstva, u cilju podrške širenja turske književnosti po svijetu, podržavaju se prijave koje se razmatraju od strane Savjetodavnog i ocjenjivačkog odbora TEDA.  

Ko sve može tražiti podršku?
Na ovaj program mogu aplicirati samo  izdavačke kuće koje se nalaze u inostranstvu. 

Koji dokumeti su potrebni  za aplikaciju?
Potpisan/ovjeren original aplikacionog formulara (Aplikaciju za prijavu možete preuzeti na engleskom ili turskom jeziku s https://teda.ktb.gov.tr adrese. Popunjeni formular treba potpisati/ovjeriti i poslati na našu poštansku adresu, putem brze pošte ili kurira). 

Kopija dokumenta koja pokazuje izdavačke djelatnosti u zemlji podnositelja zahtjeva. 

Primjerak ugovora o dozvoli za autorska prava. 

Primjerak ugovora napravljenog s prevodiocem. 

Knjiga ili kopija knjige koja će biti prevođena. 

Katalog izdavaštva izdavačke kuće ili elektronski katalog. 

Biografija prevodioca.

Napomena !
Dokumenti koji su poslani na nekom drugom jeziku osim turskom i engleskom, potrebno je da imaju kratak sažetak kako bi se moglo razumjeti o čemu se radi prije svega na turskom jeziku, a ako to nije moguće onda treba priložiti sažeti prijevod na engleskom jeziku.   

Budući da aplikacija treba biti potpisana/ovjerena potrebno je poslati brzom poštom ili po kuriru; dokument o izdavaštvu, ugovor o autorskim pravima i ugovor o prevođenju ili poslati i e-poštom ili faksom, uzimajući u obzir da nisu obavezni originali tih dokumenata. 

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće biti uzete u razmatranje. Kada dokumenti koji nedostaju budu dostavljeni, na narednom sastanku Odbora će biti uzeti na razmatranje.
Ukoliko je državi iz koje se aplicira potrebna  suglasnost nekog višeg organa za štampanje ili objavljivanje djela, onda je uz aplikacije potrebno dostaviti i dozvolu o štampanju ili prevođenju.  

Budući da se ne prihvata kopija aplikacionog formulara, prijave poslane putem elektronske pošte ili faksom, sve dok original ne bude poslan, smatrat će se kao nepotpune i neće biti uvrštene  na dnevni red Odbora.
 
Kriteriji za ocjenjivanje
Kada Savjetodavni i ocjenjivački odbor TEDA razmatra aplikacije, uzima u obzir dolje navedene kriterije.  

Književne osobine djela 

Da li je izdavačka kuća ispunila sve obaveze iz prethodne podrške koju je uzela u sklopu programa TEDA  

Iskustvo prevodioca

Strategija promocije i distribucije izdavačke kuće

U sklopu TEDA Programa sljedeće aplikacije ne mogu se uzeti u razmatranje
Djela čija tema obuhvata polja izvan književnosti kao što su medicina, prirodne nauke, primjenjene nauke, socijalne nauke (osim dijela koje Odbor smatra da svojim objavljivanjem imaju koristi za tursku historiju),

ekologija i poslovni svijet,  

Knjige za nastavu, sktipte i izvješća,

Rječnici,

Časopisi i druga djela koja se objavljuju u određenim vremenskim razdobljima, 

Imenik, brošure ili knjižice.
 
TEDA program prije svega podržava aplikacije za književna djela turske književnosti.

Koje su odgovornosti izdavačke kuće? 
Djelo koje je podržano objaviti u roku od dvije godine.

Nakon što objavi djelo, 30 primjeraka poslati besplatno Ministarstvu. 

Sve promjene koje su izvršene nakon aplikacije, a koje su navedene u aplikaciji (promjene prevodioca, planiran datum objave, kontakt informacije izdavačke kuće itd.) trebaju se prijaviti Ministarstvu u roku od 15 dana od dana promjene. 

Obavijestiti Ministarstvo o stupnju prijevoda i štampanja djela, najmanje jednom u šest mjeseci. 

Krajnji datum za aplikaciju
Aplikacije se pripremaju tokom cijele godine. Aplikacije koje dostignu u Ministarstvo razmatraju se od strane Savjetodavnog i ocjenjivačkog odbora TEDA, koji se sakuplja najmanje dva puta godišnje.  

I. (Ljetnji) krajni datum za aplikacije ovog perioda je 30. april 
II. (Zimski) krajni datum za aplikacije ovog perioda je 25. oktobar

U slučaju promjene krajnjeg datuma predaje aplikacija detalji bit će objavljeni na stranici https://teda.ktb.gov.tr
Prijave pristigle u Ministarstvo nakon krajnjeg datuma predaje, biće razmotrene na narednom sastanku Odbora.