Teda

БЪЛГАРСКИ

Щракнете, за да изтеглите (PDF)

Какво е ТЕДА?
Тази програма с краткото название ТЕДА се провежда под ръководството  на  Министерство на културата и туризма на Република Турция под название:

“Проект за поощряване на турската култура, изкуство и литературни произведения за публикуване на езици, различни от турския“. Това е програма за подпомагане  и  насърчаване на издателите в чужбина за преводи които да се публикуват на чужди езици на произведния с цел популяризиране на турската култура, изкуство и литература.

Проектът  ТЕДА  е   започнат   през   2005   година, и предлага на чуждестранните читатели удоволствието да четат  на  своя  език  културното и литературно богатство на произведенията на Турция. По този начин се дава възможност за популяризиране творбите на турски автори в международния пазар за книги.

Проектът ТЕДА се ръководи от министерството и има за цел да поощрява популярността на турската литература в световен мащаб като се подкрепят материално
онези издатели които са оценени и одобрени от ръководството на консултативен съвет на ТЕДА.

Кои издетелски къщи могат да направят заявка за парична подкрепа?
Само чуждестранни издатели могат да кандидатстват по програмата.

Какви са необходимите документи за участие?
Оригинал на формуляра за кандидатстване подписан и подпечатан по надлежния ред трябва да бъде изпратен с бърза поща или куриер до нашият пощенски адрес (формуляр за кандидатстване на английски или турски може да изтеглите от веб страницата https://teda.ktb.gov.tr).

Копие от документа, от своята страна, удостоверяващ издателската дейност на кандидатстващия.

Образец от договора, на собственика наавторските права за дадено разрешение за публикуване.

Образец от договора с преводача.

Превод или копие на оригинала на книгата.

Каталог за публикуваните издания на издателската къща или електронен каталог.

Автобиография на преводача.

Внимание !
За документи оформени  и  изпратени  освен  на турски и английски език е необходимо да бъде представен документ който в основни линии ще даде мнение  за  произведението като за предпочитане е изложението да бъде направено на турски език и ако това не е възможно да бъде изпратено обобщение превод на английски език.

Формулярът за кандидатстване трябва да бъде оригинал с мокър подпис и печат и изпратен  по бърза поща или куриер докато останалите документи като сертификат за издателска дейност, споразумение за авторското право, договор за превод и други подобни документи се приемат като копия и могат да бъдат изпратени по електронна поща или факс.

Кандидатите с некомплектовани и липсващи необходими документи, няма да бъдат взети под внимание. При попълване (комплетоване) на липсващите документи ще бъдат разгледани от консултативния съвет на следващия дневен ред.

В страни където издателите са длъжни преди публикуването да получат разрешение от властите, или при случаите когато преди публикуването на произведението се изиска разрешение от по горна инстанция към изпращаните задължителни документи е необходимо и приложения на документи удостверяващи необходимите разрешения за публикации и превод от компетентния орган.

Във връзка с факта, че не се приемат копия от формуляра за заявка, документите изпратени по електронна поща или факс до получаване на оригиналния формуляр за кандидатсване дори другите документи да са попълнени не подлежат на разглеждане до пълното им окомплектоване.

Критерии за оценка
При оценка на кандидатите ръководството на консултативния съвет на ТЕДА се съобразява и със по долу описаните критерии.

Литературната стойност на произведението

Дали издателската къща при по рано получената подкрепа за произведението е изпълнил задълженията си към ТЕДА.

Опита на преводача

Стратегията за разпространение и популяризиране на издателството

Програмата ТЕДА поддържа приоритетно направените заявки за турските литературни произведения

По долу описаните кандидатури няма да бъдат разглеждани в рамките на програмата ТЕДА
Теми като медицина, природни науки, приложни науки, социални науки (Освен произведения за турската история които се сметнат за подходящи от консултативния съвет),  екология,  делови  свят и други подобни произведения извън обхвата на литературната програма не подлежат на оценка.

Учебници, записки от лекции и коммюникета,

Речници,

Списания и други периодични издания,

Ръководство, брошури или книжки.

След решението за подкрепа на заявлението
Се подписва договор между заявителя (издателя) и Министерството на (турски и английски). След като договорът бъде подписан от издателя и получен от Министерството сумата материално подпомагане определна от консултативня съвет се внася еднократно в банковата сметката на издателя която е отбелязал при кандидатстването във вид на валута. (Преводът е в Евро или щатски долари в зависимост от желанието на издателя).

Какви са отговорностите на издателя?
Да публикува в рамките на 2 години подкрепеното литературно произведение.

След публикацията да изпрати безплатно в Министерство 30 екземпляра от изданието.

При евентуални промени на информацията или в документите в процеса на кандидатстване (като промени направени от преводача, промени в дататата на издаването, промени в адресните данни на

издателската къща и  тем  подобни)  да съобщи писменно в министерството в 15 дневен срок.

Най малко веднъж на всеки 6 месеца да информира министерството за етапа на публикацията на произведението.

Краен срок за подаване на документи
Заявленията за кандидатстване се приемат целогодишно.
Документи получени в министерството се разглеждат и оценяват най-малко два пъти годишно от ръководството на консултативен съвет на TEDA

I.(Пролетен период) Краен срок за подаване на документи 30 април
II.(Есен период) Краен срок за подаване на документи: 25 Октомври


Ако има промяна в срока за подаване на заявленията промените се обявяват на адрес: https://teda.ktb.gov.tr
Заявления получени след крайният срок за подаване на документи до министерството ще бъдат  разглеждани  на  следващото   заседание   на ръководството на консултативен съвет на организаторите.