Teda

TEDA nedir?

TEDA Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen ve kısa adı “TEDA” olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi”; Türk kültür, sanat ve edebiyatıyla ilgili Türkçede veya başka bir dilde yayımlanmış eserlerin, çeviri ve yayım marifetiyle yurt dışında tanıtılmasını sağlamak için yurt dışında veya yurt içinde faaliyet gösteren yayıncılara teşvik veren bir çeviri, yayım ve tanıtım destek programıdır.

2005 yılında başlatılan TEDA Projesi, Türkiye’nin kültürel ve edebi birikimini yabancı okurlara kendi dillerinde okuma olanağı sunar. Böylelikle Türk yazarların eserlerinin uluslararası kitap pazarlarında görünürlüğü desteklenmiş olmaktadır.

Bakanlıkça yürütülen TEDA Projesi ile Türk edebiyatının dünya çapında dolaşımını desteklemek amacıyla TEDA Danışma ve Değerlendirme Kurulunca uygun görülen başvurular desteklenmektedir.


Kimler Destek Talebinde Bulunabilir?

Programa yurtdışında ve yurtiçinde bulunan yayınevleri başvurabilir.


Başvuru için Gerekli Belgeler Nelerdir?

İmzalı/kaşeli başvuru formunun aslı (Başvuru formunun İngilizce veya Türkçesi, www.tedaproject.gov.tr adresinden indirilerek doldurulup, imzalanıp/kaşelendikten sonra acele posta veya kurye ile posta adresimize gönderilmesi gerekmektedir).

·         Başvuru sahibinin ülkesinden sağlayacağı yayımcılık faaliyeti gösterdiğine ilişkin belgenin bir örneği.

·         Telif hakkı sahibinin izin verdiğini gösterir anlaşmanın bir örneği.

·         Çevirmen ile yapılan anlaşmanın bir örneği.

·         Çeviriye esas kitap veya kopyası.

·         Yayınevinin yayın kataloğu veya elektronik katalog.

·         Çevirmen özgeçmişi.


Dikkat:

Türkçe ve İngilizce dışında gönderilen belgelerin, belge hakkında fikir verecek ana hatlarının yer aldığı, öncelikle Türkçe, bunun mümkün olmadığı yerde İngilizce özet çevirilerinin eklenmesi gerekmektedir.

Başvuru formu ıslak imzalı/kaşeli olması gerektiğinden acele posta veya kurye ile; yayınevi belgesi, telif anlaşması ve çeviri sözleşmesi gibi belgelerin ise kopyaları kabul edildiğinden dolayı e-posta ekinde veya faksla gönderilebilir.

Gerekli belgelerinde eksiklik bulunan başvurular değerlendirilmeye alınmamaktadır. Eksiklikler tamamlanınca en yakın Kurul gündemine alınmaktadır.

Baskı öncesi yetkili makamlardan izin alınması zorunluluğu bulunan ülke yayınevlerinden gelen başvurular ya da eserin yayımı herhangi bir üst kurul onayı koşuluna bağlanan durumlarda, zorunlu başvuru belgelerine ek olarak yetkili kurumdan alınan baskı ya da çeviri izin belgesi veya ilgili kurul onayı.

Başvuru formunun kopyası kabul edilmediğinden e-posta veya faksla gönderilen başvuruların asılları gelinceye kadar diğer belgeleri tam olsa dahi başvuru tamamlanmış sayılmayacak ve Kurul gündemine alınmayacaktır.


Değerlendirme Kriterleri

TEDA Danışma ve Değerlendirme Kurulu başvuruları değerlendirirken aşağıdaki kriterleri de göz önünde bulundurur.

·         Eserin edebi özelliği

·         Yayınevinin TEDA kapsamında daha önce destek aldığı eserlerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği

·         Çevirmenin deneyimi

·         Yayınevinin dağıtım ve tanıtım stratejisi

TEDA Programı öncelikle Türk edebiyatı eserleri için yapılan başvuruları destekler.


TEDA Programı kapsamında aşağıdaki başvurular değerlendirmeye alınmaz:

- Konusu; tıp, doğa bilimleri, uygulamalı bilimler, sosyal bilimler (Kurulca yayımlanmasında yarar görülen Türk tarihi ile ilgili eserler hariç), ekoloji ve iş dünyası gibi edebiyat dışı alanları kapsayan eserler,

- Ders kitapları, ders notları ve bildiriler,

- Sözlükler,

- Dergiler ve diğer süreli yayınlar,

- Rehber, broşür ya da kitapçıklar.


Başvurunun desteklenmesine karar verilmesi ardından;

Başvuru sahibi (yayıncı) ile Bakanlık arasında iki dilli (Türkçe-İngilizce) bir Sözleşme imzalanır. Sözleşmenin yayıncı tarafından da imzalanıp Bakanlığa ulaşmasından sonra Kurul tarafından belirlenen destek tutarı yayıncının başvuru formunda belirttiği banka hesabına döviz cinsinden (Avro veya ABD Doları cinsinden-yayıncı başvuru formunda hangi döviz cinsinden talep ettiyse) bir seferde transfer edilir.


Yayıncının sorumlulukları nelerdir?

·         Desteklenen eseri 2 yıl içinde yayımlamak.

·         Eser yayımlandıktan sonra 30 adedini ücretsiz olarak Bakanlığa göndermek.

·         Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerde sonradan olan değişiklikleri (çevirmen değişikliği, planlanan yayım tarihi, yayınevi iletişim bilgisi vb.) 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirmek.

·         En az 6 ayda bir eserin çeviri ve baskı aşaması hakkında Bakanlığa bilgi vermek.


Başvuruların son teslim tarihleri:

Başvurular yıl boyunca yapılabilmektedir. Bakanlığa ulaşan başvurular yılda en az iki kez toplanan TEDA Danışma ve Değerlendirme Kurulunca değerlendirilmektedir.

I. (Bahar) Dönem başvuruların son teslim tarihi 30 Nisan

II. (Güz) Dönem başvuruların son teslim tarihi: 25 Ekim

Başvuruların son teslim tarihinde bir değişiklik olması halinde www.tedaproject.gov.tr adresinden ilan edilmektedir.

Son başvuru tarihinden sora Bakanlığa ulaşan başvurular bir sonraki Kurul toplantısında değerlendirilir.